Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie :

  • działalność organu określają zapisy § 29 - § 39 Statutu Spółdzielni
  • szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza:

  • działalność organu określają zapisy § 40 - § 46 Statutu Spółdzielni
  • wewnętrzną strukturę, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie oraz zasad wynagradzania jej członków
  • przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu regulują zapisy § 54- § 55 Statutu Spółdzielni

Skład Rady Nadzorczej:

Monika Giemza – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zdzisław Gorzelany– Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Szeląg – Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman Kuczaty – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Posmyk -  Członek Rady Nadzorczej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Sławomir Kucharczyk - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej 

Zarząd:

  • działalność organu określają zapisy § 47 - § 53 Statutu Spółdzielni
  • warunki podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Zarządu
  • przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu regulują zapisy § 54- § 55 Statutu Spółdzielni.

Skład Zarządu Spółdzielni:

Maria Jendrysek – Prezes Zarządu

Beata Glac – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych, Główny księgowy

Krzysztof Wasik – Członek Zarządu

 
E-mail
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT