Jak i ile zapłacić

Główne zasady związane z opłatami miesięcznymi reguluje § 145 Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie:

 1. Opłaty, o których mowa w § 143, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
 2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić zainteresowane osoby co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 3. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić zainteresowane osoby co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
 4. Wypowiedzenie dotychczasowych i ustalenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych dostarczane są przez Administrację osiedla za potwierdzeniem odbioru.    
 5. Zawiadomienia o wysokości opłat miesięcznych są wkładane bezpośrednio do skrzynek pocztowych.
 6. Członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, o którym mowa w § 25 statutu, a po jego wyczerpaniu — na drodze sądowej.
 7. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego nie zwalnia członków z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.
 8. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe. Zasady naliczania odsetek określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 9. Spółdzielnia prowadzi windykację należności dotycząca opłat, o których mowa w § 143. Koszty związane z wysyłaniem wezwań do zapłaty obciążają bezpośrednio osoby będące dłużnikami Spółdzielni.
 10. Koszty doręczenia korespondencji indywidualnej obciążają bezpośrednio adresata.

Opłaty mogą być dokonywane:

 • na rachunek bankowy Spółdzielni

PKO Bank Polski S.A. oddział Bielsko Biała

88 1020 1390 0000 6702 0018 9811

 • w kasie Spółdzielni

Cieszyn, ul. Bielska 84

Godziny otwarcia kasy

Poniedziałek

  8.00 - 11.00

Wtorek

12.00 - 16.30

Środa

  8.00 - 11.00

Czwartek

11.30 - 14.30

Piątek

  8.00 - 11.00

W przypadku,gdy wpłaty nie są dokonywane na dostarczonych przez Spółdzielnię blankietach, prosimy o wpisywanie w opisie wpłaty nr najemcy i lokalu którego dotyczy opłata.

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT