Dodatki mieszkaniowe

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych dodatek przysługuje  :

  • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własności i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, liczony z okresu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w gospodarstwie jednoosobowym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz na ubezpieczenia chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Opłaty czynszowe w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego należy uiścić do 15 dnia danego  miesiąca. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny i zaległość ta przekracza 2 miesiące,  wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.


W celu załatwienia dodatku mieszkaniowego należy pobrać z gminnego urzędu druki wniosków

  • MOPS Cieszyn ul. Skrajna 5 43-400 Cieszyn
  • Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57 43-419 Hażlach 

i potwierdzić dane w nich zawarte, a dotyczące lokalu mieszkalnego, w Spółdzielni (dział księgowości lub w wyjątkowych sytuacjach administracja osiedla)


Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy  nie można  przekroczyć ustalonej w ustawie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Powierzchnia normatywna w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia użytkowa nie przekraczająca powierzchni normatywnej o więcej niż:

30,00%

50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu

1 osoba – 35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby – 40 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby – 45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby – 55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób – 65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób – 70 m2

91,50 m2

105,00 m2

7 osób – 75 m2

97,50 m2

112,50 m2

8 osób – 80 m2

104,00 m2

120,00 m2

9 osób – 85 m2

110,50 m2

127,50 m2

10 osób – 90 m2

117,50 m2

135,00 m2

 

 

 
 
 
Realizacja: Agencja Marketingu internetowego Optimal IT